Васпитни рад  

 

Задаци у области васпитно-образовног рада обухватају четири сегмента који се односе на стицање навика код деце, развој личности и социјалног сазнања, учење и школски успех и слободно време. Дом је пре свега животни простор у коме ученик остварује своје животне потребе и где у атмосфери сталне васпитне бриге треба да оствари своје најбоље могућности.
Долазећи у Дом из различитих средина деца доносе различите навике, различитог су узраста, особина, менталитета, уче у различитим школама, имају различита очекивања у будућности... Нову средину треба да доживе као уређену и предвидиву, у којој се лако оријентишу, знају како треба да се понашају и шта могу да очекују.
Приоритетни задаци у сфери социјализације и развоја личности су подстицање социјалног сазнања и односа, развијање комуникативних способности, толеранције и ненасилне комуникације, конструктивног разрешавања конфликата са вршњацима и одраслима, подстицање развоја свести о себи, изграђивање система моралних и других вредности и подстицање социјалне интеграције.
У области учења међу основним задацима су подстицање развоја сазнајних способности детета, богаћење личног искуства и подстицање сазнајне мотивације, упознавање и разумевање природе учења и заузимање активног односа према учењу и личном развоју.
Ту је и непосредна помоћ у усвајању наставних садржаја из појединих предмета, заједничко разматрање појединих питања и проблема из области вредносних оријентација, као и оспособљавање деце за различите облике продуктивног учешћа у животу Дома и домских активности. Основни задатак установе у области слободног времена деце усмерен је ка стварању могућности за његово што квалитетније испуњавање. Реч је пре свега о врсти и квалитету вредносногсистема који се коддеце васпитава.
Основни критеријум за улазак ученика у Дом је успех у школу. Ради се дакле о одличним ђацима, тако да се ствара добро окружење, подстицајно у интелектуалном смислу за децу без родитељског старања која немају породичног искуства и нису стекла довољно мотивисаности у животу. У Дому се негује дух толеранције и солидарности, где сва деца и млади имају право на подједнаку шансу, да развију своје набоље потенцијале.
Дом функционише преко три службе: васпитне, опште и рачуноводствено-књиговодствене. Поред 35 стално запослених радника, после потписивања уговора са војним властима крајем 2003. године, у Дому се налазе и војници на цивилном служењу војног рока.
У директној реализацији васпитне функције Дома налази се васпитна служба. Она треба да одговори сложеним и осетљивим задацима изграђивања нове личности. Професија васпитача улази у најужи круг професија са изразито хуманистичком оријентацијом, где не постоји оштра граница између професионалног и личног живота.
У овој професији најтананија је нит између онога што васпитач јесте као личност и онога што јесте као професионалац. Зато је та професија на неки начин узвишена и обавезује васпитача да стално ради на себи и сопственом стручном оспособљавању, да преиспитује свој систем вредности, моделе и стилове живота и понашања.
Васпитни рад је мисија коју је држава поверила васпитачима, да вршећи интервенцију у туђој личности, моделују младог човека, а то је привилегија која обавезује.